Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Radomiu rozpoczął swoją działalność w 1951 roku.
W jego powstanie oraz pierwsze lata działalności duży wkład pracy włożyli
Ignacy Gwarek i Florian Zagożdżon, którzy byli pierwszymi prezesami.

Radom posiadał kadrę inżynierów i techników zatrudnionych w transporcie kolejowym i drogowym. Głównymi zakładami pracy, które tworzyły bazę kadrową były Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Radomiu oraz szereg jednostek specjalistycznych PKP działających na węźle PKP w Radomiu, Państwowa Komunikacja Samochodowa
i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

Rok
1951
1965
1970
1975
1980
1985
1987
1989
1995
1998
2001
Ilość kół
6
7
9
10
10
13
13
14
5
3
4
Ilość członków
133
135
201
263
317
303
360
414
208
211
210

Działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w ostatnich latach ubiegłego stulecia, charakteryzuje się dużym wysiłkiem o utrzymanie dobrej organizacji i kondycji finansowej Oddziału.

Dwie ostatnie kadencje Zarządu Oddziału, od 1994 roku do chwili obecnej, pod przewodnictwem prezesa Waldemara Fabirkiewicza, który po raz kolejny został prezesem Oddziału, upłynęły na działaniach, realizowaniu planów i zadań nakreślonych na Walnych Zebraniach Delegatów.

Należały i należą do nich:

 • reaktywowanie oraz powoływanie nowych kół SITK, jak również pozyskiwanie nowych członków,

 • kontynuowanie kursów, szkoleń oraz organizowanie konferencji i sympozjów naukowych,

 • prowadzenie działalności gospodarczej w szerszym zakresie.

Na Walnych Zebraniach Delegatów wybrano zarządy w składzie:

Kadencja na lata 1994-1998

Zarząd Oddziału

Prezes:
Waldemar Fabirkiewicz
Wiceprezesi:
Stanisław Wietrzyński Bogusław Pawełek
Sekretarz:
Jan Solski
Skarbnik:
Jan Lachor
Członkowie Zarządu:
Alfred Wiśniewski Andrzej Piekarski Anna Różyczka Beata Jagiełło Bogdan Mazur Bogumiła Nadzieja Florian Zagożdżon Jan Donicz Michał Kelles-Krauz Stanisław Wieczerzak Teresa Szuber Teresa Wołos Zdzisław Kargulewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Jan Sudoł
Członkowie:
Andrzej Rodzik Barbara Starnawska

Sąd Koleżeński

Przewodniczący:
Elżbieta Miter
Członkowie:
Andrzej Jasik Konrad Krzysztoszek

Ilość kół zakładowych SITK - 3 - członków 208 (1994 rok), natomiast na koniec roku 1995 - ilość kół 5 - członków 209.

Lata 1994-1998 to lata, w których odbywała się nadal transformacja gospodarki naszego kraju i regionu .
W tych i poprzednich latach na działalność Oddziału miało wpływ nasze otoczenie, w społeczeństwie i gospodarce. Wraz z urynkowieniem gospodarki pojawiło się bezrobocie i zubożenie społeczeństwa, co wiąże się z osłabieniem kondycji finansowej współpracujących z nami zakładów przemysłowych. Takie zakłady pracy jak Stacja Węzłowa PKP Radom, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, które były bazą kadrową dla Stowarzyszenia - w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji, znacznie zredukowały zatrudnienie. Spowodowało to zmniejszenie ilości kół zakładowych SITK oraz ilości członków.

Te i inne uwarunkowania spowodowały, że miniony okres nie był i nadal nie jest sprzyjający dla rozwoju pracy stowarzyszeniowej.

Kadencja na lata 1998 -2002

Zarząd Oddziału

Prezes:
Waldemar Fabirkiewicz
Wiceprezesi:
Anna Różycka Bogusław Pawełek
Stanisław Wietrzyński
Sekretarz:
Jan Solski
Skarbnik:
Mariola Centaur-Kwapińska
Członkowie Zarządu:
Alfred Wiśniewski Andrzej Piekarski Bogdan Mazur Elżbieta Zembrzuska Jan Donicz Jan Lachor Michał Kelles-Krauz Stanisław Wieczerzak Teresa Szuber Zdzisław Kargulewicz (+),
(od dnia 30.06.2001 r. - prof. Janusz Dyduch)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Jan Sudoł
Członkowie:
Andrzej Rodzik Barbara Starnawska

Sąd Koleżeński

Przewodniczący:
Andrzej Jasik
Członkowie:
Hanna Szary Konrad Krzysztoszek

Działalność Oddziału SITK prowadzona jest wzorem lat ubiegłych na dwóch płaszczyznach:

 • działalność statutowa,

 • działalność gospodarcza.

W ramach prowadzonej działalności statutowej inspirowane były i są działania, takie jak:

 • organizowanie narad naukowo-technicznych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym,

 • organizowanie sympozjów, wykładów i odczytów,

 • organizowanie kursów i szkoleń,

 • organizowanie wycieczek technicznych, połączonych ze zwiedzaniem ciekawych okolic i historycznych miejsc,

 • organizowanie spotkań koleżeńskich, mających na celu wymianę poglądów i doświadczeń.

W zakresie prowadzonej przez Oddział działalności gospodarczej bardzo ważnym wydarzeniem było powołanie w 1990 roku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "INTERSITKOM" Spółka z o.o., której udziałowcami zostali członkowie SITK. Spółka działa do dziś, przynosząc zyski. Drugim ważnym wydarzeniem było uzyskanie osobowości prawnej przez radomski Oddział SITK w 1992 roku.

Pozwoliło to samodzielnie realizować inne zadania i usługi, które prowadzone są w trzech sektorach przez:

 1. Oddział SITK,

 2. Zespół Rzeczoznawców przy Oddziale SITK,

 3. P.P.U.H. "INTERSITKOM" Spółka z o.o.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Oddział polega na:

 • organizowaniu i prowadzeniu kursów zawodowych,

 • organizowaniu szkoleń okresowych dla pracowników bocznic kolejowych,

 • wykonywaniu opracowań rzeczoznawczych i ekspertyz w zakresie technicznej i ekonomicznej działalności transportu,

 • opracowywaniu regulaminów, regulujących pracę transportu kolejowego na kolejach użytku publicznego.

Dużą wagę Zarząd Oddziału przykłada do organizacji konferencji naukowo-technicznych, sympozjów oraz spotkań działaczy SITK, o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.

W omawianym okresie Zarząd Oddziału zorganizował:

 1. Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Transport Kolejowy - wczoraj dziś, jutro",

 2. V Międzyoddziałowe Spotkanie Przedstawicieli Oddziałów SITK i Sekcji Kolejowej SITK,

 3. Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Nowoczesne technologie w transporcie",

 4. Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Wibracje w pasażerskim taborze kolejowym",

 5. II Krajowe Sympozjum pt. "Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w przemyśle i transporcie",

 6. Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Wpływ zmian w systemie transportowym na rozwój gospodarczy regionu na przykładzie Ziemi Radomskiej",

 7. Sympozjum Naukowe pt. "Strategiczne problemy kształtowania rozwoju i finansowania transportu zbiorowego w Polsce",

 8. III Krajowe Sympozjum pt. "Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w przemyśle i transporcie",

 9. Sympozjum Naukowe poświęcone 25-leciu budowy linii Centralnej Magistrali Kolejowej,

 10. II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Problemy funkcjonowania i rozwoju transportu u progu XXI wieku",

 11. Spotkanie Międzyoddziałowe SITK nt. "Rola SITK w aktualnych problemach społeczno-politycznych",

 12. IV Konferencję Naukową pt. "Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu -TransComp",

 13. Seminarium Naukowe pt. "Transport jako determinanta rozwoju subregionu radomskiego".

Ważnym elementem prowadzonej przez Oddział działalności statutowej jest stała współpraca z władzami Politechniki Radomskiej, której owocem jest pomoc w organizowaniu konferencji naukowych i sympozjów. Szczególną pomoc otrzymuje SITK od Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej.

Trudna sytuacja gospodarcza kraju i regionu sprawia, że zakłady pracy znacznie ograniczyły zlecenia na szkolenie swoich pracowników.

W latach 1999-2000 przeprowadzono:

 • 9 kursów, w których wzięło udział 71 osób,

 • 42 szkolenia, w których wzięło udział 398 osób.