Szkolenie:Czas pracy kierowców

Szkolenie jest jednio dniowe 5 godzin lekcyjnych: obejmuje przepisy dotyczące norm czasu pracy kierowców wg prawa polskiego i unijnego. Reguluje czas pracy kierowcy, jazdy i odpoczynek kierowcy. Przeznaczone jest zarówno dla kierowców w przewozie rzeczy, oraz w przewozie osób a także dla zarządzających transportem drogowym, rozliczających czas pracy kierowców.

Szkolenie:Okresowe kierowców w przewozie drogowym osób i rzeczy

Kierowcy w odstępach pięcioletnich zobowiązani są do ukończenia szkolenia okresowego, będącego podstawą do przedłużenia uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy.

Powyższe reguluje rozporządzenie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Szkolenie: BHP dla kierowców.

Zgodnie z przepisami prawa pracy wszyscy zatrudnieni pracownicy zobowiązani są odbywać okresowe szkolenia w zakresie BHP dotyczącym wykonywanej przez siebie pracy. Dla kierowców szkolenia te powinny odbywać się co 3 lata.

Niniejsze szkolenie BHP jak wyżej ukierunkowane jest na pracę kierowcy. Omawiane są zagadnienia, wypadki przy pracy i w ruchu drogowym, zasady udzielania pierwszej pomocy i zasady ochrony przeciwpożarowej.